شرایط عضویت

اشخاص تحت شرایط ذیل می توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت کانون پذیرفته شوند:

– تابعیت ایرانی داشتن

– افراد بازنشته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

( ابلاغ  آنان تحت عنوان کارشناس ثبت اسناد و املاک کشور یا نقشه بردار صادر گردیده باشد.)

– افراد شاغل در اداره ثبت اسناد و املاک کشور

( جهت تقاضا با دانشنامه فوق لیسانس دارا بودن حداقل ۴ سال سابقه اشتغال و دانشنامه لیسانس دارای حداقل ۶ سال سابقه اشتغال در سازمان ثبت اسناد واملاک الزامی می­باشد و ابلاغ  آنان تحت عنوان کارشناس ثبت اسناد و املاک  یا نقشه بردار صادر گردیده باشد.)

محروم نبودن از حقوق اجتماعی (-عدم سوء پیشینه)

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و تمدید عضویت اعضاء قدیم :

-تصویر برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه

-تصویر برابر با اصل شده کارت ملی

-تصویر برابر با اصل شده مدارک تحصیلی

-اخرین ابلاغ کارگزینی دارای مهر اداره ثبت اسناد و املاک (افرادشاغل)

-ابلاغ بازنشستگی دارای مهر اداره ثبت اسناد و املاک (افرادبازنشسته)

-ارائه گواهی سوء پیشینه برای بازنشستگانی که بیش از یکسال بازنشسته شده­ اند و یا سابقه اشتغال آنان کمتر از ۲۵ سال باشد.

-دو قطعه عکس پرسنلی رنگی ۳*۴ زمینه سفید (آقایان با لباس تیره رنگ و خانم ها با مقنعه رنگ تیره)

-ارائه کارت عضویت متقاضی در کانون کارشناسان ثبت اسناد و املاک کشور

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و ثبت نام اعضاء جدید:

– تصویر برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه

– تصویر برابر با اصل شده کارت ملی

– تصویر برابر با اصل شده مدارک تحصیلی

– اخرین ابلاغ کارگزینی دارای مهر اداره ثبت اسناد و املاک (افرادشاغل)

– ابلاغ بازنشستگی دارای مهر اداره ثبت اسناد و املاک (افرادبازنشسته)

– ارائه گواهی سوء پیشینه برای بازنشستگانی که بیش از یکسال بازنشسته شده ­اند و یا سابقه اشتغال آنان کمتر از ۲۵ سال باشد.

– دو قطعه عکس پرسنلی رنگی ۳*۴ زمینه سفید (آقایان با لباس تیره رنگ و خانم ها با مقنعه رنگ تیره)