هیات مدیره

کانون در مرکز، دارای هیئت مدیره­ ای مرکب از هفت تن عضو اصلی و دو تن علی البدل است. دارای یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی و یک خزانه­ دار می­باشد.

اعضای هیئت مدیره

آقای رضا هدایت  (خزانه دار)

آقای هوشنگ مستعد محبوب (نایب رئیس)

آقای یوسف غفاری (رئیس هیئت مدیره)

آقای حسینعلی اخگر (عضو اصلی)

آقای حسین جرنگ (عضو اصلی)

آقای میرزاده (منشی)

آقای غلامرضا اشیری  (بازرس علی البدل)

آقای خسرو اسدی (بازرس)

خانم کتایون ستودی  (عضو اصلی)