کارشناسان

اسامی کارشناسان ماهانه بروزرسانی می گردد …

کارشناسان گرامی به اطلاع میرسانیم که اسامی در حال قرار گیری در سایت میباشد…..

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

 

ردیفعنوان کارشناسینام و نام خانوادگیکد کارشناسی رسمیاستانتلفن تماس
1 امور ثبتی-ارزیابیکمال یوسفی پویا8-0-2-1-03-313 تهران09336809002
2 امور ثبتیابوالفضل ناصری8-0-4-5-01-253 تهران09354531721
3 امور ثبتی-ارزیابیخداداد اسدی دزکی9-9-1-4-03-312 چهارمحال و بختیاری09138869399
4 امور ثبتی-ارزیابیمحمد آسترکی8-0-3-3-00187 تهران09125213917
5 امورثبتی-نقشه برداریمهدی آزادبخش8-0-2-7-01-257 تهران09122722602
6 امور ثبتی-ارزیابیعلی محمدی8-0-5-1-01-264 تهران09122778364
7 امور ثبتی-ارزیابیاکبر نباتی8-0-0-1-02-311 تهران09198031600
8 امور ثبتی-ارزیابیمینا بهرامی زاده8-0-8-1-02-310 تهران09055646214
9 امورثبتی-نقشه برداریپیمان قدیملو8-0-4-5-02-309 تهران09125834460
10 امور ثبتی-ارزیابیسید حسین آقا سید مرتضی8-0-5-4-02-306 تهران09122336755
11 امورثبتی-نقشه بردارییوسف رضا بایرامی8-0-5-2-02-305 تهران09198581582
12 امورثبتی-نقشه برداریمحمد قربانی8-0-3-1-02-304 تهران09108340320
13 ارشد امورثبتیعباس نوروزی25-0-0-3-02-307 گیلان09113811494
14 امور ثبتیملوک سکوتی27-0-5-8-02-308 مازندارن09115740447
15 امورثبتی-نقشه برداریحسن شهبازی4-13-7-1-02-303 اصفهان09133222263
16 امورثبتی-نقشه بردارینادر نادی8-0-5-1-02-298 تهران09126835457
17 امورثبتی-نقشه برداریزهرا برزگر قره تپه8-0-8-5-02-299 تهران09126967629
18 امورثبتی-نقشه برداریبهاره پور جهانگیری8-0-4-3-02-300 تهران09125240489
19 امورثبتی-نقشه برداریچنگیز رجائی8-0-3-8-02-301 تهران09352473435
20 امور ثبتی-ارزیابیمجید علی فلاح8-0-0-2-02-302 تهران09198813432
21 امور ثبتیمرضیه جعفری27-0-3-4-02-297 مازندارن09113257845
22 امور ثبتی-ارزیابیزینب قشقائی8-0-4-0-01-259 تهران09126126579
23 امور ثبتی-ارزیابیعلی رضائی8-0-0-5-02-294 تهران09121592077
24 امور ثبتیناصر اسمعیل زاده سیار27-0-7-1-02-293 مازندارن09113250514
25 امورثبتی-نقشه برداریمصطفی امارلو8-0-0-0-02-295 تهران09121833225
26 امورثبتی-نقشه برداریمهیار جاسمی8-0-7-1-02-292 تهران09120843600
27 امورثبتی-نقشه برداریحسین صفری ممدوح5-0-3-0-02-291 البرز09124624920
28 امورثبتی-نقشه برداریافشار کمالی8-0-5-2-02-290 تهران09121307756
29 امور ثبتی-ارزیابیامی خضرلو8-0-4-6-02-289 تهران09129471660
30 امور ثبتی-ارزیابیعبداله بذرافشان8-0-0-7-02-288 تهران09126149395
31 امورثبتی-نقشه برداریملیحه نیکپور8-0-5-3-02-287 تهران09125187836
32 امور ثبتی-ارزیابیمهدی خرسند8-0-8-2-02-286 تهران09106422907
33 امور ثبتیامین پور قربان8-0-7-3-02-281 تهران09121763678
34 امور ثبتی-ارزیابیسید یوسف باقری نسب8-0-2-2-02-278 تهران09128996206
35 امور ثبتی-ارزیابیمصطفی شیر محمدی8-0-5-2-02-285 تهران09121675103
36 امورثبتی-نقشه برداریحبیبه محمدی8-0-1-1-02-284 تهران09125593392
37 امور ثبتی-ارزیابیندا مختاری حسن آباد8-0-3-4-02-283 تهران09122719273
38 امور ثبتی-ارزیابیزهره فصیحی8-0-1-1-02-282 تهران09123380582
39 امور ثبتی-ارزیابیرحیم زمانی8-0-3-2-02-280 تهران09124022975
40 امور ثبتیسید کریم محمد پور8-7-1-7-02-279 تهران09123142312
41 امور ثبتی-ارزیابیحمید شعبانی وشن8-0-0-6-02-276 تهران09121620969
42 امور ثبتی-ارزیابیامیر رضا کیانی8-0-7-2-02-277 تهران09122540164
43 امور ثبتیمحمد جواد فراهانی8-0-2-2-02-275 تهران09124222851
44 امور ثبتیمحمد رضا زمانی بروجنی8-0-7-2-01-252 تهران09199197955
45 نقشه برداری و ارزیابیصفرعلی اگنج27-0-2-4-02-274 مازندارن09111936251
46 امور ثبتی-ارزیابیحسن فراهانی8-0-0-3-02-273 تهران09123905772
47 امور ثبتیمینا میرالاوند8-0-3-1-02-272 تهران09123330967
48 امور ثبتی-ارزیابیسید آصف سیدین8-0-4-1-02-271 تهران09126074801
49 امور ثبتی-ارزیابیروزبه بهروز8-0-9-1-02-270 تهران09128129723
50 امور ثبتیعین اله شفیعی8-5-1-1-02-269 تهران09123190820