کمیسیون های کانون

- کمیسیون امور فرهنگی و هنری

پرداختن به امور معنوی اعضای کانون و خانواده ­های آنان، ایجاد تسهیلات لازم برای برخوردار نمودن اعضاء و خانواده­ ها از مراسم متنوع فرهنگی و هنری دسته جمعی، برگزاری دیدارهای دسته جمعی مستمر با اعضای مناطق و استان­ ها، برنامه­ ریزی برای برخوردار نمودن اعضا از تسهیلاتی که کمیسون رفاه ایجاد می ­نماید با هماهنگی آن کمیسیون، سایر مواردی که هیئت مدیره یا شورای عالی به صلاح دید خود به این کمیسیون ارجاع می ­نماید.

- کمیسیون برنامه ریزی و تحقیقات

تحقیق مستمر در خصوص نحوه انجام کارها، سسیستم­ ها و روش­ ها برای بهبود مستمر آنها و پیشنهاد سیستم­ ها و روش­ های نوین مبتنی بر نظام نوین اداری و مالی و پشتیبانی و تخصصی در حدود حوزه­ های کاری کانون و سایر مواردی که هیئت مدیره یا شورای عالی به صلاح دید خود به این کمیسیون ارجاع می ­نماید.

- کمیسیون امور مالی و تدارکات

پرداختن به کلیه مسایل مالی اعم از جمع آوری پول و کسب منابع مالی جدید برای کانون، رسیدگی به شکایات مالی، همکاری با مجمع عمومی و بازرسان در خصوص گزارش ­های مالی، تهیه اقلام و تدارکاتی و دیگر اموری که به نحوی از آنها جنبه مالی داشته و سایر مواردی که هیئت مدیره یا شورای عالی به صلاح دید خود به این کمیسیون ارجاع می­ نماید.

- کمیسیون امور حقوقی، قضایی، بررسی پیشنهادات

رسیدگی به کلیه مسائل و موارد حقوقی و قضایی کانون که از طرف هیئت مدیره یا شورای عالی احاطه می­ شود.

 

- کمیسیون رفاه

تأسیس شرکت­ های چند منظوره تعاونی مصرف، تعاونی مسکن، مهمان سرا، صندوق قرض الحسنه جهت تخصیص وام ضروری،  قرارداد با باشگاه ­ها و مراکز ورزشی سونا و استخر و امثال این امور رفاهی و سایر مواردی که هیئت مدیره یا شورای عالی به صلاح دید خود به این کمیسیون ارجاع می­نماید.

 

- کمیسیون روابط عمومی،تبلیغات و اطلاع رسانی، برگزاری همایش ها و جشنواره ها

ایجاد ارتباط با کلیه نهادهای بیرونی ذی­ربط، پیشبرد امور کانون نزد ارگان­ های دولتی و غیر دولتی و دعوت از آنها در مراسم مختلف نظیر جشنواره ها و دیگر مراسم از این دست، جلب نظر قضات محترم محاکم در استفاده بیشتر از نظریات کارشناسان ثبت،  تبلیغات و انتشارات من جمله بولتن خبری و سایت کانون کارشناسان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور،  همکاری با کمیسیون فرهنگی و هنری و سایر مواردی که هیئت مدیره یا شورای عالی به صلاح دید خود به این کمیسیون ارجاع می ­نماید.

- کمیسیون فنی

پیگیری تصویب طرح اصلاح قانون کارشناسان رسمی و جلب نظر رؤسای دادگستری استان­ها، کلیه موارد به تخصص اعضای کانون کارشناسان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که به نحوی از انحا مورد منازعه قرار گیرد و نیاز به حکم کارشناسی و تخصصی بیابد به این کمیسیون احاطه می ­گردد که تقسیم عادلانه کار کارشناسی بین اعضا یا رسیدگی به شکایت آنان در این خصوص، حضور در دادگاه­ها و ادای توضیحات کارشناسانه نیز از مصادیق آن است و سایر مواردی که هیئت مدیره یا شورای عالی به صلاح دید خود به این کمیسیون ارجاع می ­نماید.

- کمیسیون آموزش و امور فرهنگی

هماهنگ نمودن کلیه امور مربوط به آموزش اعم از آموزش موارد لازم به کارکنان، اموزش موارد لازم به اعضاء، مهمتر از آن برگزاری دوره های آموزشی برای متقاضیان با استفاده از تخصص اعضا به منظور ایجاد درآمد برای کانون، معرفی مدرس امور ثبتی به دانشگاه ها و سایر مواردی که هیئت مدیره یا شورای عالی به صلاح دید خود به این کمیسیون ارجاع می نماید.

 

- کمیسیون توسعه

جلب اعضای جدید از میان شاغلان و بازنشستگان ثبت با برقراری ارتباط مستمر و فنی با محیط­ های کاری و حرفه ­ای متناسب، تاسیس شعب و نمایندگی­ های جدید در استان­ها و شهرستان­ها دفاتر جدید در شهرها، اعزام نماینده کمیسیون به استان­ها و شهرستان­ها و شهرها برای تاسیس شعب نمایندگی ­ها و دفاتر در آن نقاط و سایر مواردی که هیئت مدیره یا شورای عالی به صلاح دید خود به این کمیسیون ارجاع می ­نماید.

- کمیسیون امور اداری و منابع انسانی

نظارت بر کار کارکنان و رسیدگی به مسائل استخدام و اخراج نیروهای انسانی، رسیدگی به میزان کارایی نظام های اداری و ارتباط مستمر با کمیسیون برنامه­ ریزی در این خصوص در دادگاه­ها و ادای توضیحات کارشناسانه نیز از مصادیق آن است و سایر مواردی که هیئت مدیره یا شورای عالی به صلاح دید خود به این کمیسیون ارجاع می ­نماید.

 

- کمیسیون امور اجتماعی

رسیدگی به امور اجتماعی اعضاء، رفع گرفتاری و مشکلات اجتماعی اعضاء و مشکلات اداری و پیگیری مطالبات اعضاء و مسائل پزشکی و خانوادگی و سایر امور اجتماعی که به نحوی از انحاء در ارتباط با کانون پیگیر خواهد نمود.

 

 

- کمیسیون تخلفات

بررسی هرگونه گزارش که بنا به شکایات مراجع قضایی و یا اصحاب دعوی به کانون می ­رسد و انتخاب اعضاء هیئت تخلفات پس از بررسی صلاحیت آنها و ارجاع شکایات به هیئت تخلفات که از تخلف اعضای کانون کارشناسان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور حکایت دارد. وظایف این کمیسیون پس از رسیدگی و احراز تخلف برای رسیدگی، به هیئت تخلفات ارجاع می ­نماید و اعضاء این کمیسیون حق دخالت در امور ارجایی شعب و نمایندگان و اعضاء کارشناس و خبره را ندارند و سایر مواردی که هیئت مدیره یا شورای عالی به صلاح دید خود به این کمیسیون ارجاع می ­نماید.