اکتشافات انجام شده در تمدن های قدیم نشان داده است که هم زمان با ثبت سند و شاید قبل از آن به صورت دیگری این عمل در کلده و آشور و عیلام (ایران قدیم) معمول بوده است و کلیه ملل متمدن دنیای قدیم، اصول و…

سایت جدید کانون کارشناسان سازمان ثبت اسناد واملاک در حال بارگذاری اطلاعات کارشناسان و مطالب مربوطه می باشد. ما بر آنیم تا در کوتاه ترین زمان مطالب سایت تکمیل و آماده بهره برداری شود. از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.