اعضاء کانون کارشناسان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور افرادی هستند که خدمات خود را در ادارات ثبت اسناد و املاک در رشته نمایندگی ثبت یا نقشه­ برداری و امور اجرائی انجام داده ، حال برابر با ضوابط موجود این سه گروه چه بازنشسته چه شاغل می­توانند تقاضای عضویت در رشته خود نمایند. کارمندان دیگر که کارشان ربطی بامور ثبتی ندارد مانند کارمندان اداره کارگزینی-حسابداری-صندوق کارپردازی-فروشگاه تعاونی-مأمورین احضار و اجراء و امور اداری بطور اعم منعی برای نام نویسی در کانون ندارند ولی کارت عضویت کارشناسی برایشان صادر نخواهد شد،  لهذا با توجّه به قوانین ثبتی و ارائه مدارک مستدل جهت ریاست محترم قوه قضائیه و وزیر محترم دادگستری و موافقتشان با ارجاع کار کارشناسی از طریق دادگاه­ ها  شامل اعضائی خواهد شد که ابلاغشان کارشناس ثبت اسناد و املاک و یا خبره امور ثبتی  صادر و یا آنانکه با خدمات دوره­ ای در ادارات ثبت اسناد سال ها خدمت نموده­ اند با گواهی مبنی بر انجام امور ثبتی کارت عضویت بعنوان خبره دریافت خواهند نمود. لهذا با دستورالعمل قوه قضائیه در این مورد که نام کارشناسان فقط در سایت دادگستری قرار می­ گیرد ،

از پذیرفتن متقاضیان که مدرک تحصیلی عمران و یا حقوق و در مدارکشان گرایش امور ثبتی  بچشم نمی ­خورد  معذوریم.

خاطرنشان می­ سازد اعضای افتخاری از بین دانشمندان، نخبگان و مخترعان ایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز  باشند  به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره وتصویب هیئت مدیره انتخاب می­شوند.