برای اخذ مشاوره و راهنمایی از کارشناسان کانون باید با مدارک و مستندات خود بعد از دریافت نوبت و وقت مشاوره بصورت حضوری به کانون مراجعه نمود. انجام مشاوره و راهنمایی بصورت تلفنی امکان پذیر نخواهد بود.