با توجه به اینکه زمان ملاقات مردمی با ریاست هیئت مدیره کانون دو روز در هفته می باشد. باید با دریافت وقت قبلی بصورت تلفنی به جهت ملاقات با ریاست کانون اقدام نمود.