کارت های عضویت تمامی کارشناسان کانون دارای اعتبار یکساله از تاریخ صدور کارت میباشد و این مورد در روی کارت های صادر شده قید می گردد. بعد از اتمام یکسال از تاریخ صدور کارشناسان باید برای تمدید عضویت و دریافت کارت جدید به کانون مراجعه نمایند.