بعد از پایان تاریخ اعتبار کارت عضویت کارشناسان، حداکثر تا ۳۰ روز بعد به جهت انجام کارهای تمدید عضویت باید اقدام نمود. در غیر این صورت به منزله انصراف منظور خواهد شد.