1- وقف  به معنی  حبس  عین  ملک یا مالی  ومصرف کردن منافع آن در اموری که واقف معین کند. 2- و آنچه که کسی از ثروت خود جدا کند که در کارهای عام المنفعه از آن استفاده کنند. 3- وقفنامه، نامه­­ای است که در آن…

همکاران عزیز-کارشناسان ارجمند که دستور ارزیابی چه از قضات محترم و چه اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت  مینمایند،  به عمر مفید ساختمان با بنای تیرآهن  و بنای بتنی و ملات به کار  رفته توجه داشته باشند  و دستور مقام محترم قضایی ،قیمت و متراژ  را…